Dostarczamy za granicę

Regulamin

{{ message.message }}

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKIKOSZYK.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sprzedawcą towarów jest Polski Koszyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000554289, NIP: 5223027903, REGON: 361337790, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł.
II. REGULAMIN
Polski Koszyk sp. z o.o. realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.polskikoszyk.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
III. SKLEP INTERNETOWY
 • Do korzystania z usług oferowanych przez Polski Koszyk sp. z o.o. Klient powinien posiadać:
  • platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach
  • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Polski Koszyk sp. z o.o.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Polski Koszyk sp. z o.o. z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla miejsca realizacji dostawy dla Klienta.
 • Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5.
 • W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności Polskikoszyk.pl oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.polskikoszyk.pl.
 • W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Polski Koszyk sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 • Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.
V. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 • W ramach Programu Lojalnościowego za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom delikatesów internetowych www.polskikoszyk.pl zostaną przyznane rabaty.
 • Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który posiada Konto w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl
 • Przyznawanie rabatów
  • Klientom, którzy posiadają Konto w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl, Polski Koszyk Sp. z o.o., zwany dalej Organizatorem, przyznaje rabaty
  • Wysokość rabatu udzielonego powoduje automatyczne zmniejszenie podstawowych cen produktów o ustaloną wartość. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
  • Wartość rabatu dla każdego Klienta będzie określana w oparciu o wartość jego zakupów według schematu:
   • każda złotówka wydana na zakup polskich produktów w Polskim Koszyku oznaczać będzie 2 pkt;
   • każda złotówka wydana na zakup zagranicznych produktów w Polskim Koszyku oznaczać będzie 1 pkt;
   • każda złotówka wydana na zakup produktów w specjalnych akcjach promocyjnych, których kraj produkcji lub pakowania został oznaczony jako Polska – oznaczać będzie 3 pkt (lub więcej w zależności od ustaleń Organizatora). Takie produkty są odpowiednio oznaczone
  • Wysokość rabatu od wartości dokonanych zakupów brutto oraz progi przyznania rabatów co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:
   PRÓG RABATOWYPROCENT
   6000 pkt5%
   4800pkt4%
   3600pkt3%
   Punkty przyznane po każdym zamówieniu ważne są 90 dni od daty jego realizacji.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się tylko wartości brutto zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
  • W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości zakupów brutto, zostały następnie wymienione podczas edycji zamówienia przez Klienta na inne Towary, do ogólnej wartości zakupów brutto i puli punktów rabatowych wlicza się cenę brutto Towarów, na które Klient dokonały wymiany.
  • To samo zamówienie, ponowione w przyszłości może być podstawą do przyznania kolejnych punktów progu rabatowego. Wartości zamówień łączą się do puli punktów liczonych w progu rabatowym.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach promocji z tym, że wówczas do liczenia punktów do progu rabatowego uwzględnia się ceny tych Towarów po cenach promocyjnych.
  • Przyznany rabat nie może być udzielony na Towary będące przedmiotem promocji. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
  • Rabat przyznawany jest automatycznie, co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, zgodnie z progiem rabatowym i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto w danym zamówieniu. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja (wysokość rabatu oraz wartość):
   • podczas składania zamówienia (pełen widok Koszyka)
   • w podsumowaniu zamówienia
   • na fakturze.
  • Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.
  • Punkty w ramach Programu Lojalnościowego nie będą przyznawane Klientom, którzy dokonali zakupów w Polskim Koszyku korzystając z portali zewnętrznych. Punkty naliczane są jedynie w przypadku dokonania zakupów bezpośrednio na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl
 • Wygaśnięcie rabatu
  Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl , lub jeśli w okresie ostatnich 90 dni wartość zgromadzonych punktów była niższa niż wartość pierwszego progu rabatowego
 • Ustanie uczestnictwa w Programie
  • Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta, zaprzestania używania Konta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia.
  • Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu oraz zebranych punktów. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie, gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.
VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • Polski Koszyk sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii. Polski Koszyk sp. z o.o. zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
 • Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Polski Koszyk sp. z o.o. odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego Polski Koszyk oraz firm kurierskich: UPS oraz inPost.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim produktów, które wymagają zachowania podczas dostawy specjalnych wymogów przechowywania lub ich termin przydatności do spożycia jest krótszy niż czas zakładany przez firmę kurierska na realizację zamówienia.
 • Produkty nie wymagające transportu w warunkach chłodniczych mogą być dostarczane za pośrednictwem kuriera, bądź paczkomatów In Post. Jeżeli paczka przekracza wielkością rozmiar paczkomatu, Polski Koszyk zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na kuriera In Post.
 • Zamówienia z wybraną dostawą kurierem oraz poprzez paczkomat Inpost złożone do godz. 21.00 zostaną wysłane w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
VII. TOWARY
 • Informacje przedstawione na stronie Polskikoszyk.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Informacje przedstawione na stronie Polskikoszyk.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. Polski Koszyk sp. z o.o. sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl dla firm są cenami netto (tj. nie zawierają podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 • Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.polskikoszyk.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.polskikoszyk.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.polskikoszyk.pl.
VIII. ZAMÓWIENIA KLIENTA
 • Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl.
 • Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 • Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W sytuacji gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl. W przypadku Klientów którzy nie są zarejestrowani uruchomiony zostanie proces rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV.
 • W przypadku dostaw realizowanych przez Polski Koszyk sp. z o.o. podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oferty zakupu towarów. W przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską klient nie ma możliwości wyboru terminu dostawy towarów.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż:
  • 20 zł w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich
  • 50 zł w przypadku dostaw realizowanych transportem własnym Polski Koszyk
 • Dostarczenie zamówienia Klienta wiąże się z następującymi kosztami:
  • Transport Polski Koszyk - dostawy do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w: Warszawie, Warszawie/Wesoła, Ząbkach, Jankach, Raszynie, Komorowie, Piastowie, Pruszkowie, Otrębusach, Parzniewie, Nadarzynie, Michałowicach, Lesznie, Zaborowie, Izabelinie, Łomiankach, Starych Babicach, Brwinowie, Piasecznie, Podkowie Leśnej, Błoniach, Płochocinie, Ożarowie Mazowieckim, Głoskowie, Lesznowoli, Wólce Kosowskiej, Milanówku, Tłustych, Grodzisku Mazowieckim, Młochowie, Kampinosie, Sulejówku, Markach, Kobyłce, Jabłonnej, Chotomowie, Legionowie, Konstancinie-Jeziorna, Otwocku, Józefowie, Złotokłosie, Woli Prażmowskiej, Zalesiu Górnym wynosi:
   1. za zakupy o wartości od 50 zł do 79,99 zł koszt dostawy wynosi 14,99 zł
   2. za zakupy o wartości od 80 zł 99,99 zł koszt dostawy wynosi 9,99 zł
   3. za zakupy o wartości od 100 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł
  • Kurier UPS – płatność z góry
   1. za zakupy o wartości od 20 zł do 49,99 zł:
    1. dla przesyłek o wadze do 30 kg koszt dostawy wynosi 14,98 zł
    2. dla przesyłek o wadze od 30 kg do 50 kg koszt dostawy wynosi 16,99 zł
    3. dla przesyłek o wadze od 50 kg do 70 kg koszt dostawy wynosi 26,98 zł
   2. za zakupy o wartości od 50 zł do 199,99 zł:
    1. dla przesyłek o wadze do 5 kg koszt dostawy wynosi 7,99 zł
    2. dla przesyłek o wadze od 5 kg do 30 kg koszt dostawy wynosi 10,98 zł
    3. dla przesyłek o wadze od 30 kg do 50 kg koszt dostawy wynosi 15,99 zł
    4. dla przesyłek o wadze od 50 kg do 70 kg koszt dostawy wynosi 26,98 zł
   3. za zakupy o wartości powyżej 199,99 zł, ale przesyłki nie cięższe niż 49,99 kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
   4. dla przesyłki cięższej niż 70 kg koszt dostawy wynosi 16,99 zł za każde 25 kg
  • Kurier UPS – płatność przy dostawie
   1. za zakupy o wartości od 20 zł do 49,99 zł:
    1. dla przesyłek o wadze do 30 kg koszt dostawy wynosi 14,99 zł
    2. dla przesyłek o wadze od 30 kg do 50 kg koszt dostawy wynosi 17,99 zł
    3. dla przesyłek o wadze od 50 kg do 70 kg koszt dostawy wynosi 29,99 zł
   2. za zakupy o wartości od 50 zł do 199,99 zł
    1. dla przesyłek o wadze do 30 kg koszt dostawy wynosi 17,99 zł
    2. dla przesyłek o wadze od 30 kg do 50 kg koszt dostawy wynosi 19,99 zł
    3. dla przesyłek o wadze od 50 kg do 70 kg koszt dostawy wynosi 29,99 zł
   3. za zakupy o wartości powyżej 200 zł, ale przesyłki nie cięższe niż 50 kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
   4. dla przesyłki cięższej niż 70 kg koszt dostawy wynosi 17,99 zł za każde 25 kg
  • Kurier Inpost
   1. za zakupy o wartości od 20 zł do 199,99 zł koszt dostawy wynosi 16,99 zł
   2. za zakupy o wartości powyżej 200 zł, ale przesyłka nie cięższa niż 25 kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
   3. za zakupy, przesyłka cięższa niż 25 kg koszt dostawy wynosi 16,99 zł za każde 25 kg
  • Paczkomaty Inpost opłacone z góry
   1. za zakupy o wartości od 20 zł do 199,99 zł koszt dostawy wynosi 14,99 zł
   2. za zakupy o wartości powyżej 200 zł, ale paczka nie cięższa niż 25 kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
   3. za zakupy, przesyłka cięższa niż 25 kg koszt dostawy wynosi 9,99zł za każde 25 kg
  • Paczkomaty Inpost opłacone przy dostawie
   1. za zakupy o wartości od 20 zł do 199,99 zł koszt dostawy wynosi 15,99 zł
   2. za zakupy o wartości powyżej 200 zł, ale paczki nie cięższe niż 25 kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
   3. za zakupy, przesyłka cięższa niż 25 kg koszt dostawy wynosi 15,99 zł za każde 25 kg
  • za zakupy o wartości od 50zł koszt dostawy poza granicę Polski uzależniony jest od wagi paczki zgodnie z poniższym cennikiem:
   Kurier InPost Kurier UPS Kurier InPost Kurier UPS Kurier InPost Kurier UPS Kurier InPost Kurier UPS Kurier InPost Kurier UPS
   Przedział wagowy Do 2 kg Między 2 - 5kg Między 5 - 10 kg Między 10 - 20 kg Między 20 - 30 kg
   Niemcy 49 59 55 73 68 92 98 108
   Czechy 49 58 55 72 68 92 98 110
   Słowacja 49 58 55 72 68 92 98 110
   Belgia 53 59 57 74 73 96 96 120
   Holandia 53 59 57 74 73 96 96 120
   Wielka Brytania 61 74 64 93 82 120 105 154
   Dania 61 59 64 74 82 96 105 120
   Austria 61 59 64 73 82 92 105 108
   Włochy 71 74 77 93 93 120 117 154
   Portugalia 71 74 77 92 93 120 117 150
   Hiszpania 71 74 77 93 93 120 117 154
   Francja 71 59 77 74 93 96 117 120
   Szwecja 82 74 77 93 114 120 136 154
   Finlandia 82 74 93 93 114 120 136 154
   Irlandia 82 74 93 92 114 120 136 150
   Węgry 59 73 92 108
   Bułgaria 59 74 96 120
   Litwa 59 74 96 120
   Luksemburg 59 74 96 120
   Łotwa 59 74 96 120
   Monako 59 74 96 120
   Rumunia 59 74 96 120
   Słowenia 74 93 120 154
   Szkocja 74 93 120 154
   Walia 74 93 120 154
   Grecja 74 92 120 150
   Irlandia Północna 74 92 120 150
   Anglia 74 93 120 154
   Estonia 59 74 96 120
   Norwegia 246 395 510 600 660

   Jeżeli paczka przekracza podane w tabeli wagi, Polski Koszyk zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek na dwie lub więcej, w zależności od łącznej wagi zamówienia.

 • Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 • Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie z pośród następujących:
  • gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);
  • kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności). Możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
  • on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie www.polskikoszyk.pl w systemie PayU na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.payu.com. Płatności online obsługuje firma PayU S.A
  • on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie www.polskikoszyk.pl w systemie eCard na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.ecard.pl. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
   Dostępne formy płatności:
   Przelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)
   Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
   platnosci
  • bonami zakupowymi Sodexo wyrażonymi w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę;
  • voucherem podarunkowym Polskiego Koszyka.
 • Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Polski Koszyk sp. z o.o. jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, Polski Koszyk sp. z o.o. poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez wysłanie informacji na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer. W przypadku braku zgody Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie zamówienie zostanie anulowane lub za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący towar.
 • W przypadku dokonania za zgodą Klienta zamiany towaru na alternatywny umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zmienione zamówienia do realizacji.
 • Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
  • Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Polski Koszyk sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem strony www.polskikoszyk.pl do godziny 21.00 poprzedzającej dzień, który Klient wybrał jako dzień realizacji dostawy.
  • Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do Polski Koszyk sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@polskikoszyk.pl do godziny 21.00 poprzedzającej dzień, który Klient wybrał jako dzień realizacji dostawy.
 • Dostawy do Klientów, którzy:
  • są osobami fizycznymi i wskazali wskazały adres dostawy Warszawie, Warszawie/Wesoła, Ząbkach, Jankach, Raszynie, Komorowie, Piastowie, Pruszkowie, Otrębusach, Parzniewie, Nadarzynie, Michałowicach, Lesznie, Zaborowie, Izabelinie, Łomiankach, Starych Babicach, Brwinowie, Piasecznie, Podkowie Leśnej, Błoniach, Płochocinie, Ożarowie Mazowieckim, Głoskowie, Lesznowoli, Wólce Kosowskiej, Milanówku, Tłustych, Grodzisku Mazowieckim, Młochowie, Kampinosie, Sulejówku, Markach, Kobyłce, Jabłonnej, Chotomowie, Legionowie, Konstancinie-Jeziorna, Otwocku, Józefowie, Złotokłosie, Woli Prażmowskiej, Zalesiu Górnym realizowane są w godzinach 14.00 – 22.00;
  • są firmami i wskazali wskazały adres dostawy Warszawie, Warszawie/Wesoła, Ząbkach, Jankach, Raszynie, Komorowie, Piastowie, Pruszkowie, Otrębusach, Parzniewie, Nadarzynie, Michałowicach, Lesznie, Zaborowie, Izabelinie, Łomiankach, Starych Babicach, Brwinowie, Piasecznie, Podkowie Leśnej, Błoniach, Płochocinie, Ożarowie Mazowieckim, Głoskowie, Lesznowoli, Wólce Kosowskiej, Milanówku, Tłustych, Grodzisku Mazowieckim, Młochowie, Kampinosie, Sulejówku, Markach, Kobyłce, Jabłonnej, Chotomowie, Legionowie, Konstancinie-Jeziorna, Otwocku, Józefowie, Złotokłosie, Woli Prażmowskiej, Zalesiu Górnym realizowane są w godzinach 12.00 – 22.00;
  • wskazali adres dostawy w miejscowościach nie wskazanych w lit. a realizowane są przez zewnętrzną firmę kurierską w godzinach jej pracy;
 • Polski Koszyk sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:
  • zaistnienia siły wyższej,
  • nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
  • przyczyn niezależnych od Polski Koszyk sp. z o.o. lub podmiotów przy pomocy których Polski Koszyk sp. z o.o. realizuje sprzedaż towarów
  • błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
  • braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 • O ile nie zostanie to wskazane przez Klienta inaczej podczas składania zamówienia Klient wraz z dostawą otrzyma paragon fiskalny. W przypadku wybrania opcji otrzymania faktury VAT Klient upoważnia Polski Koszyk sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
IX. Alkohol
 • Polski Koszyk sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w dniu 31 maja 2016 r. Miejscem sprzedaży napojów alkoholowych jest Polski Koszyk sp. z o.o. ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce.
 • Napoje alkoholowe zakupione w Polski Koszyk sp. z o.o. dostarczane są do Klienta wyłącznie przez pracowników Polski Koszyk sp. z o. o.
 • Podczas odbioru napojów alkoholowych, pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. może uzależnić wydanie towaru od okazania dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. Dodatkowo pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. może uzależnić wydanie towaru od podpisania oświadczenia o pełnoletniości osoby odbierającej towar. W przypadku gdy niemożliwym jest odebranie alkoholu przez osobę pełnoletnią lub nie jest możliwe potwierdzenie pełnoletniości osoby odbierającej oraz/lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba odbierająca jest nietrzeźwa pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. zobowiązany jest do niewydawania napojów alkoholowych.
X. NIEDOPŁATY I NADPŁATY
 • W ofercie Polski Koszyk sp. z o.o. znajdują się towary np. świeże ryby (oznaczone jako towar o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.polskikoszyk.pl o +/- 30%.
 • Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty poprzez system eCard a kwota wpłacona jest niższa niż niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty poprzez system eCard a kwota wpłacona jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić Polski Koszyk sp. z o.o. do odliczenia powstałej nadpłaty do wartości kolejnego zamówienia lub Polski Koszyk sp. z o.o. dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zwrotu nadpłaty poprzez system eCard.
  • Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.13, swoje uprzednio opłacone poprzez system eCard zamówienie Polski Koszyk sp. z o.o. dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata tj. poprzez system eCard.
  • Polski Koszyk sp. z o.o. zgodnie z zapisami Regulaminu odmawia realizacji uprzednio opłaconego poprzez system eCard zamówienia Polski Koszyk sp. z o.o. dokonuje Klientowi pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata tj. poprzez system eCard.
  • w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres biuro@polskikoszyk.pl. Polski Koszyk sp.o.o. skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Polski Koszyk sp. z o.o. ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.
 • Wcześniejsze zamówienia Klient może sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie www.polskikoszyk.pl.
XI. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
 • Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • Reklamacje można składać:
  • poprzez formularz dostępny na stronie www.polskikoszyk.pl/faq-reklamacje/
  • korespondencyjnie na adres Polski Koszyk sp. z o.o., Flanders Business Park B, ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa.
 • Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie. Pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 • Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.polskikoszyk.pl/kontakt. Polski Koszyk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Polski Koszyk sp. z o.o. jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl/regulamin/oswiadczenie.pdf.
 • Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. Polski Koszyk sp. z o.o. pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Polski Koszyk sp. z o.o. do zwrotu otrzymanego Towaru
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Polski Koszyk sp. z o.o. w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres Polski Koszyk sp. z o.o. ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
  • nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.polskikoszyk.pl;
  • wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;
XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Polski Koszyk sp. z o.o.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 • Polski Koszyk sp. z o.o. nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie prawa do strony www.polskikoszyk.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 • Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 • Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 • Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Polski Koszyk sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Polski Koszyk sp. z o.o. a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w na stronie www.polskikoszyk.pl.
 • W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza ”wyślij zapytanie” znajdującego się w dolnej stopce strony www.polskikoszyk.pl.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
Regulamin promocji „15 zł na pierwsze zakupy”
I. Zasady ogólne
 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja ”15 zł na pierwsze zakupy” (zwana dalej „Promocja”).
 • Organizatorem Promocji jest Polski Koszyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000554289, NIP: 5223027903, REGON: 361337790, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł., (dalej „Organizator”).
 • Promocja organizowana jest od dnia rozpoczęcia działalności serwisu do odwołania.
 • Promocja polega na przyznawaniu kodów rabatowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
II. Uczestnicy promocji
 • Promocja przeznaczona jest dla zarejestrowanych klientów sklepu www.polskikoszyk.pl.
 • Uczestnikami Promocji mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz firm współpracujących przy organizacji Promocji.
III. Warunki promocji
 • Promocja polega na tym, że wszyscy Klienci, którzy dokonają rejestracji za pośrednictwem www.polskikoszyk.pl otrzymają drogą e-mailową potwierdzenie dokonania rejestracji oraz elektroniczny, jednorazowy kod rabatowy o wartości 15zł na pierwsze zakupu o wartości min. 150 zł.
 • Kod rabatowy zostaje wysłany na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji w serwisie www.polskikoszyk.pl. Klient może otrzymać również kod rabatowy w wersji papierowej znajdujący się na ulotce reklamowej bądź drukowanym kuponie rabatowym. Kod rabatowy mogą zrealizować jedynie zarejestrowani Klienci.
 • Kod rabatowy jednorazowo może wykorzystać Klient, który go otrzymał. Jest on przypisany do konta, z którego złożono zamówienie w serwisie www.polskikoszyk.pl.
 • Posiadacz kodu rabatowego nie ma obowiązku dokonania kolejnej transakcji, ani zrealizowania kodu rabatowego.
 • Nie ma możliwości zamiany kodu rabatowego na jego równowartość pieniężną.
 • Kody rabatowe nierozdysponowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu pozostają własnością Organizatora.
 • Kody rabatowe niewykorzystane przez Uczestników mogą zostać wykorzystane w innej promocji lub zniszczone przez Organizatora.
IV. Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania bonów oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i zgłaszania zmian.
 • Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl.
 • Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
V. Postanowienia końcowe
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji kodów rabatowych, z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego Polskikoszyk.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego Polskikoszyk.pl zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.
REGULAMIN REALIZACJI KUPONÓW SODEXO
Najważniejsze zasady promocji: -20 zł rabatu przy zakupie za minimum 200 zł (dotyczy dostawy na terenie Warszawy i okolic realizowanej przez transport własny Polski Koszyk)
 • Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie się / założenie konta na stronie www.polskikoszyk.pl oraz wpisanie Kodu promocji na stronie koszyka zakupów na www.polskikoszyk.pl w polu „Masz kod rabatowy?”.
 • Kupon Promocyjny dotyczy wyłącznie dostawy realizowanej przez transport własny Polski Koszyk dla Klientów, którzy wskazali adres dostawy w: Warszawie, Izabelinie, Starych Babicach, Zaborowie, Lesznie, Kampinosie, Raszynie, Ząbkach, Łomiankach, Jankach, Pruszkowie, Otrębusach, Komorowie, Piastowie, Nadarzynie, Warszawie-Wesołej, Jabłonnie, Legionowie, Chotomowie, Markach, Sulejówku, Piasecznie, Konstancinie-Jeziornie, Podkowie Leśnej, Michałowicach, Brwinowie, Ożarowie Mazowieckim, Płochocinie, Błoniu.
 • Kupon Promocyjny upoważnia do jednokrotnego skorzystania z promocji.
 • Przy jednorazowym zakupie można wykorzystać tylko jeden Kupon Promocyjny.
 • Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.
Najważniejsze zasady promocji: -15 zł przy zakupie za minimum 100 zł (dotyczy dostawy realizowanej przez firmę kurierską)
 • Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie się / założenie konta na stronie www.polskikoszyk.pl oraz wpisanie Kodu promocji na stronie koszyka zakupów na www.polskikoszyk.pl w polu „Masz kod rabatowy?”.
 • Kupon Promocyjny dotyczy wyłącznie dostawy realizowanej przez firmę kurierską.
 • Kupon Promocyjny upoważnia do jednokrotnego skorzystania z promocji.
 • Przy jednorazowym zakupie można wykorzystać tylko jeden Kupon Promocyjny.
 • Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.
REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW
 • Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zarejestrowanie się / założenie konta na stronie www.polskikoszyk.pl i złożenie zamówienia za minimum 50zł.
 • Kod Vouchera należy wpisać na stronie https://polskikoszyk.pl/vouchery/saldo/ bądź na stronie koszyka zakupów na www.polskikoszyk.pl w polu „Masz kod rabatowy?”.
 • Voucher należy zrealizować w terminie ważności Vouchera, który znajduje się na awersie.
 • Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
 • Nie ma możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość zakupów.
 • Jeśli wartość zakupów jest niższa od wartości Vouchera, kwotę różnicy możesz wykorzystać przy kolejnych zakupach. Kwota ta może być wykorzystana w terminie ważności Vouchera
 • Jeśli wartość zakupów jest wyższa od wartości Vouchera, dopłacasz różnicę w wybrany podczas finalizacji zakupów sposób.
 • Kody Voucherów łączą się.
REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ ZAKUPY W POLSKIM KOSZYKU”
I. Postanowienia ogólne
 • Organizatorem akcji promocyjnej „ZAKUPY W POLSKIM KOSZYKU” (Promocja) jest redNet Dom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 4, NIP: 632-19-28-743, kapitał zakładowy: 774 000 złotych (Organizator).
 • Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne posiadające, pełną zdolność do czynności prawnych, które podpiszą odpowiednią umowę wykończeniową z firmą redNet Dom Sp. z o.o., na wykończenie całego lokalu mieszkalnego bądź domu, (Uczestnicy). Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Promocji, przy czym udział w Promocji jest dobrowolny.
 • Promocja trwać będzie w dniach od 20.10.2016 r. do 31.12.2016 r. (Okres trwania Promocji). Niniejszą Promocją objęci są Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji zawarli skutecznie umowę z Organizatorem, która przewiduje zakończenie prac wykończeniowych nie później niż 31.12.2017.
 • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.
II. Zasady promocji
 • Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez Uczestników voucheru na zakupy w Polskim Koszyku (dalej jako „voucher”), przy czym wartość voucheru uzależniona jest od wartości podpisanego Kontraktu, i kształtuje się on następująco:
  • w razie zawarcia Kontraktu do kwoty 45.000 PLN brutto - przysługuje voucheru o wartości 300 złotych
  • w razie zawarcia Kontraktu od kwoty 45.001 PLN brutto - przysługuje voucheru o wartości 600 złotych
 • Organizator oświadcza, iż odnośnie wartości Kontraktu, o którym mowa w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu od którego uzależniona jest wysokości voucheru jest to wskazana kwota brutto.
 • W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji zawrą z Organizatorem Kontrakt. Vouchery można realizować do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykończenie z Organizatorem.
III. Postępowanie reklamacyjne
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres konkurs@rednetproperty.com.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizator Promocji w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.
IV. Postanowienia końcowe
 • Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny będzie również Sp. z o.o. oraz na stronie: www.polskikoszyk.pl .
 • Wszelka korespondencja związana z Promocją, powinny być kierowane na następujący adres: info@rednerdom.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest redNet Dom Sp. z o.o.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Bonu.
 • Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Jednocześnie Organizator wskazuje, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w Promocji nie jest możliwe.
 • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.polskikoszyk.pl oraz poprzez wysłanie takiej informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym.
 • Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizator Promocji. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabytych przez Uczestników.
 • Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
REGULAMIN PŁATNOŚCI KUPONAMI SODEXO
 • Kupon może być zrealizowany wyłącznie we wskazanych przez Sodexo punktach akceptujących dostępnych na stronie Sodexo.
 • Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Użytkownikowi Kuponu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał Kuponu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową lub do zrealizowania kolejnego Kuponu (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż nominał Kuponu.
 • Punkty przyjmują wyłącznie Kupony nieuszkodzone posiadające wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem.
 • Kupony posiadają termin ważności, po upływie którego nie można ich realizować.
 • Klient nie będzie samodzielnie nanosił żadnych zmian na Kuponach, w szczególności nie będzie ich stemplował pieczątką firmową.
 • Kupony są własnością Sodexo.
Regulamin akcji 29 listopada 2016r - Dzień Darmowej Dostawy
 • Akcja Dzień Darmowej Dostawy rozpoczyna się dnia 29 listopada 2016 roku o godzinie 00:01 i kończy się 29 listopada 2016 roku o godzinie 23:59.
 • Koszt dostawy równy 0 (zero) złotych dotyczy wszystkich zamówień złożonych 29 listopada 2016 od godziny 00:01 do godziny 23:59, niezależnie od metody płatności, rodzaju dostawy oraz terminu dostawy.
 • Akcja Dzień Darmowej Dostawy obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia o wartości min. 50 zł z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin akcji „zupa Pan Pomidor 400g GRATIS"
 • Akcja „zupa Pan Pomidor 400g GRATIS” dotyczy wszystkich zamówień zrealizowanych od 26 kwietnia 2017 roku do 6 maja 2017r lub do wyczerpania zapasów.
 • Akcja „zupa Pan Pomidor 400g GRATIS” obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą Transportem Polskiego Koszyka na terenie Warszawy i okolic.
 • Klient nie ma możliwości samodzielnego wyboru zupy – gratisowa zupa zostanie wybrana losowo i zostanie dołączona do zamówienia.
nasze marki

Nasze marki

Polski Koszyk współpracuje jedynie z najlepszymi.

Nasze marki

dostawa do domu

Dostawa do domu

Zrób zakupy, a Nasz kierowca dostarczy Ci je pod same drzwi.

Wybierz termin dostawy

({{ cart.getTotalPrice() | currency }})
{{ shippingSlot.expiresIn }}
Produkt niedostępny w Twojej lokalizacji. Zrezygnuj
{{ record.name }}
Dodaj produkty do koszyka
{{ cart.getCheckoutLabel() }}
Bezpłatna dostawa. Jeszcze {{cart.freeShippingValue - cart.getTotalPrice() | currency}} do bezpłatnej dostawy.