{{ message.message }}

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKIKOSZYK.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sprzedawcą towarów jest MEGASAM24.pl Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844), pod adresem: ul. Grzybowska 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 939228, posiadającą numer NIP: 5272981612, numer REGON: 520722736.
II. REGULAMIN
Megasam24.pl P.S.A. realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.polskikoszyk.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
III. SKLEP INTERNETOWY
 • Do korzystania z usług oferowanych przez Megasam24.pl P.S.A. Klient powinien posiadać:
  • platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach
  • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Megasam24.pl P.S.A.
 • Megasam24.pl P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 • Megasam24.pl P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Megasam24.pl P.S.A. z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla miejsca realizacji dostawy dla Klienta.
 • Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5.
 • W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności Polskikoszyk.pl oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.polskikoszyk.pl.
 • W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Megasam24.pl P.S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 • Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.
V. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 • W ramach Programu Lojalnościowego za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom delikatesów internetowych www.polskikoszyk.pl zostaną przyznane rabaty.
 • Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który posiada Konto w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl
 • Przyznawanie rabatów
  • Klientom, którzy posiadają Konto w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl, Megasam24.pl P.S.A., zwany dalej Organizatorem, przyznaje rabaty
  • Wysokość rabatu udzielonego powoduje automatyczne zmniejszenie podstawowych cen produktów o ustaloną wartość. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
  • Wartość rabatu dla każdego Klienta będzie określana w oparciu o wartość jego zakupów według schematu:
   • każda złotówka wydana na zakup polskich produktów w Polskim Koszyku oznaczać będzie 2 pkt dla dostawy Transportem Własnym Polskiego Koszyka, 4 pkt dla dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej
   • każda złotówka wydana na zakup zagranicznych produktów w Polskim Koszyku oznaczać będzie 1 pkt dla dostawy Transportem Własnym Polskiego Koszyka, 2 pkt dla dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej
   • każda złotówka wydana na zakup produktów w specjalnych akcjach promocyjnych może mieć wartość wyższą w zależności od indywidualnych warunków promocji
  • Wysokość rabatu od wartości dokonanych zakupów brutto oraz progi przyznania rabatów co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:
   PRÓG RABATOWY PROCENT
   7000 pkt 5%
   5500pkt 4%
   4000pkt 3%
   Punkty przyznane po każdym zamówieniu ważne są 90 dni od daty jego realizacji.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się tylko wartości brutto zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
  • W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości zakupów brutto, zostały następnie wymienione podczas edycji zamówienia przez Klienta na inne Towary, do ogólnej wartości zakupów brutto i puli punktów rabatowych wlicza się cenę brutto Towarów, na które Klient dokonały wymiany.
  • To samo zamówienie, ponowione w przyszłości może być podstawą do przyznania kolejnych punktów progu rabatowego. Wartości zamówień łączą się do puli punktów liczonych w progu rabatowym.
  • Do ogólnej wartości zakupów brutto wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach promocji z tym, że wówczas do liczenia punktów do progu rabatowego uwzględnia się ceny tych Towarów po cenach promocyjnych.
  • Przyznany rabat nie może być udzielony na Towary będące przedmiotem promocji. Rabaty nie sumują się i nie zmieniają wartości cen promocyjnych.
  • Rabat przyznawany jest automatycznie, co 90 dni od pierwszego w danym okresie zamówienia, zgodnie z progiem rabatowym i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto w danym zamówieniu. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja (wysokość rabatu oraz wartość):
   • podczas składania zamówienia (pełen widok Koszyka)
   • w podsumowaniu zamówienia
   • na fakturze.
  • Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.
  • Punkty w ramach Programu Lojalnościowego nie będą przyznawane Klientom, którzy dokonali zakupów w Polskim Koszyku korzystając z portali zewnętrznych. Punkty naliczane są jedynie w przypadku dokonania zakupów bezpośrednio na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl
 • Wygaśnięcie rabatu
  Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia w delikatesach internetowych www.polskikoszyk.pl , lub jeśli w okresie ostatnich 90 dni wartość zgromadzonych punktów była niższa niż wartość pierwszego progu rabatowego
 • Ustanie uczestnictwa w Programie
  • Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta, zaprzestania używania Konta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w przypadku nie dokonania zakupów w okresie 90 (słownie dziewięćdziesięciu) dni po złożeniu ostatniego w danym okresie zamówienia.
  • Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu oraz zebranych punktów. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie, gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.
VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • Megasam24.pl P.S.A. prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce.
 • Megasam24.pl P.S.A. prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz krajów i terytoriów wymienionych w pkt VII. 10. Megasam24.pl P.S.A. zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
 • Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Megasam24.pl P.S.A. odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego Polski Koszyk oraz firm kurierskich: DPD oraz InPost.
 • Megasam24.pl P.S.A. może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie za pośrednictwem poszczególnej firmy kurierskiej. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim produktów, które wymagają zachowania podczas dostawy specjalnych wymogów przechowywania lub ich termin przydatności do spożycia jest krótszy niż czas zakładany przez firmę kurierska na realizację zamówienia.
 • Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, Megasam24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na odpowiedni rodzaj transportu.
 • Zamówienia z wybraną dostawą kurierem oraz poprzez paczkomat InPost zostaną wysłane w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego Polski Koszyk zostaną dostarczone w terminie i przedziale godzinowym wybranym przez klienta.
VII. TOWARY
 • Informacje przedstawione na stronie Polskikoszyk.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Informacje przedstawione na stronie Polskikoszyk.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. Megasam24.pl P.S.A. sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl dla firm są cenami netto (tj. nie zawierają podatku od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej Polskikoszyk.pl nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 • Megasam24.pl P.S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 • Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.polskikoszyk.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.polskikoszyk.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.polskikoszyk.pl.
VIII. ZAMÓWIENIA KLIENTA
 • Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl.
 • Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 • Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W sytuacji gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl. W przypadku Klientów którzy nie są zarejestrowani uruchomiony zostanie proces rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV.
 • W przypadku dostaw realizowanych przez Megasam24.pl P.S.A. podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oferty zakupu towarów. W przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską klient nie ma możliwości wyboru terminu dostawy towarów.
 • Megasam24.pl P.S.A. nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż 120 zł w przypadku dostaw realizowanych transportem Polski Koszyk. W przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich limit wynosi 80 zł.
 • Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane transportem Polski Koszyk na terenie miejscowości wymienionych poniżej wiąże się z następującymi kosztami:
  • do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w: Warszawie, Warszawie/Wesoła, Jankach, Raszynie, Piastowie, Pruszkowie, Otrębusach, Parzniewie, Michałowicach, Izabelinie, Starych Babicach, Brwinowie, Płochocinie, Ożarowie Mazowieckim, wynosi:
   1. za zakupy o wartości od 120 zł do 179,99 zł koszt dostawy wynosi 19,99 zł
   2. za zakupy o wartości od 180 zł zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł
  • do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w: Błoniu, Ząbkach, Komorowie, Nadarzynie, Lesznie, Zaborowie, Łomiankach, Piasecznie, Podkowie Leśnej, Lesznowoli, Milanówku, Grodzisku Mazowieckim, Sulejówku, Markach, Jabłonnej, Chotomowie, Legionowie, Konstancinie-Jeziorna, Otwocku, Józefowie, Zalesiu Górnym, Czosnowie, Skierdach wynosi:
   1. za zakupy o wartości od 350 zł do 449,99 zł koszt dostawy wynosi 24,99 zł
   2. za zakupy o wartości od 450 zł zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł
 • W przypadku dostaw realizowanych transportem Polski Koszyk do kosztu dostawy może zostać doliczona opłata dodatkowa (o naliczeniu opłaty dodatkowej klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia):
  • w wysokości 10 zł z tytułu realizacji dostawy pod adresy o szczególnym utrudnieniu w realizacji dostawy (np. brak możliwości dogodnego zaparkowania, brak windy przy dostawach na wysokie piętra)
  • w wysokości 10 zł z tytułu dostawy której waga przekracza 200 kg. Opłata jest naliczana za każde 100 kg wagi przekraczającej 200 kg
 • Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane za pośrednictwem poniżej wymienionych firm kurierskich wiąże się z następującymi kosztami:
  Koszt wysłania 1 paczki po przedpłacie Maksymalna waga 1 paczki* Płatność przy dostawie (dodatkowo)** Przewidywany czas doręczenia*** Darmowa dostawa
  Odbiór w punkcie DPD Pickup 18,69 zł 15 kg 5 zł 24 h Dla zamówień, których wartość przekracza 250 zł
  (sprawdź regulamin promocji)
  Przesyłka kurierska DPD 19,79 zł 15 kg 5 zł 24 h
  Przesyłka kurierska InPost 20,89 zł 15 kg 5 zł 24 h
  Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7 21,44 zł 15 kg 5 zł 24 h

  * Waga produktów oraz opakowania przesyłki. Waga przesyłki kalkulowana jest koszyku sklepu polskikoszyk.pl. Jeżeli waga zamówienia przekroczy wagę przewidzianą dla 1 paczki to całkowity koszt wysyłki zostanie powiększony o opłatę związaną w wysyłką kolejnej paczki
  ** Całkowity koszt wysłania zamówienia płatnego przy dostawie stanowi sumę kosztów wysłania 1 paczki po przedpłacie oraz opłaty za płatność przy dostawie
  *** Przewidywany czas dostawy to czas, który upływa od wysłania gotowego zamówienia do momentu jego dostarczenia do klienta.

 • Koszt dostarczenia:
  • płatnego z góry zamówienia Klienta, którego waga brutto jest większa niż 99 kg a mniejsza niż 700 kg opłata za przesyłkę DPD (paleta) wynosi 150 zł i kolejne 150 zł za każde kolejne przekroczone 700 kg
 • Dostarczenie zamówienia Klienta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z następującymi kosztami:
  Kurier DPD (kraje UE)
  Przedział wagowyDo 1 kg1 - 5 kg5 - 10 kg10 - 20 kg20 - 30 kg
  Austria76,80 zł88,00 zł105,60 zł142,40 zł179,20 zł
  Belgia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Bułgaria91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Chorwacja112,00 zł134,40 zł172,80 zł232,00 zł289,60 zł
  Czechy76,80 zł88,00 zł105,60 zł142,40 zł179,20 zł
  Dania112,00 zł134,40 zł172,80 zł232,00 zł289,60 zł
  Estonia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Finlandia112,00 zł134,40 zł172,80 zł232,00 zł289,60 zł
  Francja91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Grecja112,00 zł134,40 zł172,80 zł232,00 zł289,60 zł
  Hiszpania91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Holandia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Irlandia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Litwa91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Luksemburg91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Łotwa91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Niemcy76,80 zł88,00 zł105,60 zł142,40 zł179,20 zł
  Portugalia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Rumunia76,80 zł88,00 zł105,60 zł142,40 zł177,60 zł
  Słowacja91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Słowenia91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
  Szwecja112,00 zł134,40 zł172,80 zł232,00 zł289,60 zł
  Węgry76,80 zł88,00 zł105,60 zł142,40 zł179,20 zł
  Włochy91,20 zł102,40 zł120,00 zł158,40 zł193,60 zł
 • Jeżeli paczka przekracza podane w tabeli wagi, Megasam24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek na dwie lub więcej, w zależności od łącznej wagi zamówienia.
 • Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 • Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie z pośród następujących:
  • gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub pracownik Megasam24.pl P.S.A. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);
  • kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. pracownik Megasam24.pl P.S.A. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności). Możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
  • on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie www.polskikoszyk.pl w systemie TPay na zasadach określonych przez tego operatora na stronie www.tpay.com. Płatności online obsługuje firma Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
  • voucherem podarunkowym Polskiego Koszyka.
 • Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Megasam24.pl P.S.A. jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, Megasam24.pl P.S.A. zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia.
 • Niezależnie od postanowień pkt. 14 Megasam24.pl P.S.A. może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamienne, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie.. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 • Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
  • Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Megasam24.pl P.S.A. wyłącznie za pośrednictwem strony www.polskikoszyk.pl w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce ‘Panel klienta.
  • Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do Megasam24.pl P.S.A. wyłącznie za pośrednictwem strony www.polskikoszyk.pl lub poczty e-mail na adres: biuro@polskikoszyk.pl.
 • Dostawy do Klientów, którzy:
  • wskazali jako sposób dostawy transport Polski Koszyk realizowane są od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym wybranych przez klienta podczas składania zamówienia. Jeżeli podczas składania zamówienia klient nie wybrał przedziału godzinowego dostaw to dostawa zostanie zrealizowana w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Klienta;
  • wskazali jako sposób dostawy firmę kurierską realizowane są przez zewnętrzną firmę kurierską w godzinach jej pracy;
 • Megasam24.pl P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:
  • zaistnienia siły wyższej,
  • nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
  • błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
  • braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 • Do każdego zamówienia Megasam24.pl P.S.A. wystawi klientowi fakturę VAT. Klient upoważnia Megasam24.pl P.S.A. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Megasam24.pl P.S.A. udostępnia klientowi fakturę VAT w „Panelu klienta” oraz przesyłka fakturę w formie pliku ‘pdf’ w wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.
IX. TORBY FOLIOWE
 • Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która jest doliczana do obowiązującej ceny takiej torby. Opłata nie jest naliczana m.in. od toreb papierowych oraz od zamówień w których nie było konieczne użycie toreb foliowych.
X. ALKOHOL
 • Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego
 • W przypadku Towarów w postaci alkoholu, wydanie tych Towarów następuje wyłącznie w punkcie sprzedaży Sprzedawcy zlokalizowanym w przy ul. Piastowskiej 67, 05-850 Jawczyce. Własność Towarów w postaci napojów alkoholowych przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu (w tym upoważnionej przez niego osobie, o której mowa w ust. 3 i 4 poniżej). W przypadku alkoholu nie jest możliwy odbiór zamawianych Towarów w punktach odbioru innych niż punkt sprzedaży Sprzedawcy określony w niniejszym ustępie.
 • Klient, w którego zamówieniu znajdują się produkty alkoholowe zobowiązuje się do odbioru tych produktów w punkcie sprzedaży położonym przy ul. Piastowskiej 67, 05-850 Jawczyce. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji dostawy pod wskazany adres, Zamawiający udziela pełnomocnictwa firmie lub osobie realizującej dostawę do odbioru produktów alkoholowych w jego imieniu i dostarczenia ich pod wskazany adres. W ramach tego pełnomocnictwa dozwolone jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa pracownikom lub współpracownikom w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie.
 • Pracownik Megasam24.pl, firmy kurierskiej lub inna osoba uprawniona do odebrania produktów alkoholowych w imieniu klienta upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on alkoholu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.
XI. NIEDOPŁATY I NADPŁATY
 • W ofercie Megasam24.pl P.S.A. znajdują się towary np. świeże ryby (oznaczone jako towar o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.polskikoszyk.pl o +/- 30%.
 • Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest niższa niż niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.
  • składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić Megasam24.pl P.S.A. do odliczenia powstałej nadpłaty do wartości kolejnego zamówienia lub Megasam24.pl P.S.A. dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
  • Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.16, swoje uprzednio opłacone zamówienie Megasam24.pl P.S.A. dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
  • Megasam24.pl P.S.A. zgodnie z zapisami Regulaminu odmawia realizacji uprzednio opłaconego Megasam24.pl P.S.A. dokonuje Klientowi pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
XII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
 • Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • Reklamacje można składać:
  • poprzez formularz dostępny na stronie www.polskikoszyk.pl/faq-reklamacje/
  • korespondencyjnie na adres MEGASAM24.pl Prosta Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 • Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie. Pracownik Megasam24.pl P.S.A. nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 • Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.polskikoszyk.pl/kontakt. Megasam24.pl P.S.A. rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 • W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres biuro@polskikoszyk.pl. Megasam24.pl P.S.A. skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Megasam24.pl P.S.A. ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji oraz zostanie wystawiona faktura korygująca.
XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Megasam24.pl P.S.A. jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej www.polskikoszyk.pl/regulamin/oswiadczenie.pdf.
 • Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. Megasam24.pl P.S.A. pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Megasam24.pl P.S.A. do zwrotu otrzymanego Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w momencie powrotu paczki do magazynu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Megasam24.pl P.S.A. w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres MEGASAM24.pl Prosta Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • Megasam24.pl P.S.A. może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
  • nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.polskikoszyk.pl;
  • wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, wynikającego z nieodebrania towaru, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej sprzedaż, w momencie powrotu paczki do magazynu.
XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Megasam24.pl P.S.A.
 • Megasam24.pl P.S.A. gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 • Megasam24.pl P.S.A. nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie prawa do strony www.polskikoszyk.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 • Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 • Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 • Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Megasam24.pl P.S.A., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Megasam24.pl P.S.A. a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.polskikoszyk.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 • W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza ”wyślij zapytanie” znajdującego się w dolnej stopce strony www.polskikoszyk.pl.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW
 • Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zarejestrowanie się / założenie konta na stronie www.polskikoszyk.pl i złożenie zamówienia za minimum 50zł.
 • Kod Vouchera należy wpisać na stronie https://polskikoszyk.pl/vouchery/saldo/ bądź na stronie koszyka zakupów na www.polskikoszyk.pl w polu „Masz kod rabatowy?”.
 • Voucher należy zrealizować w terminie ważności Vouchera, który znajduje się na awersie.
 • Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
 • Nie ma możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość zakupów.
 • Jeśli wartość zakupów jest niższa od wartości Vouchera, kwotę różnicy możesz wykorzystać przy kolejnych zakupach. Kwota ta może być wykorzystana w terminie ważności Vouchera
 • Jeśli wartość zakupów jest wyższa od wartości Vouchera, dopłacasz różnicę w wybrany podczas finalizacji zakupów sposób.
 • Kody Voucherów łączą się.
REGULAMIN PROMOCJI „Darmowa dostawa kurierska”
 • Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady korzystania z oferty promocyjnej „Darmowa dostawa kurierska”.
 • Organizatorem promocji jest MEGASAM24.pl Prosta Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 • Promocja rozpoczyna się w dniu 07.01.2020 r. i trwa do odwołania.
 • Promocją objęte są produkty widoczne na stronie polskikoszyk.pl.
 • Promocja polega na udzieleniu rabatu na koszt dostawy. Wysokość przyznanego rabatu to wartość kosztu wysłania paczki o wadze nie przekraczającej wartości określonej w Regulaminie w rozdziale VIII pkt 10 kolumna „Maksymalna waga 1 paczki”;
 • Wartość rabatu jest zależna jest od wybranego przez Klienta rodzaju transportu i oparta jest o koszty wysłania jednej paczki przedstawione w Regulaminie w rozdziale VIII pkt 10.
 • Rabat jest udzielany dla zamówień które spełniają łącznie poniżej określone wymogi:
  • zamówienie zostało złożone przez Klienta na stronie internetowej polskikoszyk.pl
  • wartość zamówionych produktów wynosi minimum 250 zł brutto
  • adres dostawy znajduje się na terenie Polski
  • wybrana forma dostawy jest wymieniona w Regulaminie w rozdziale VIII pkt 10
  • zamówienie zostało opłacone z góry przez klienta
 • Spełnienie wszystkich warunków Promocji powoduje przyznanie rabatu na etapie składania zamówienia na stronie polskikoszyk.pl
 • Rabat jest udzielany każdorazowo dla pojedynczego zamówienia. W szczególności wartości pojedynczych zamówień nie sumują się w celu uzyskania rabatu.
 • Wartość rabatu nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
 • Klient nie może zbyć prawa do rabatu na rzecz innej osoby.
 • Rabat nie jest przyznawany wstecznie, co w szczególności oznacza, że osoba, która dokonała zakupu przed spełnieniem warunków Promocji, nie może ubiegać się o zwrot kwoty rabatu.
 • Udział Klienta w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://polskikoszyk.pl/regulamin
nasze marki

Nasze marki

Polski Koszyk współpracuje jedynie z najlepszymi.

Nasze marki

dostawa do domu

Dostawa do domu

Zrób zakupy, a Nasz kierowca dostarczy Ci je pod same drzwi.

Wybierz termin dostawy